Vizija, misija, filosofija

VIZIJA

Lopšelis-darželis „Raudonkepuraitė“ –  atvira, moderni įstaiga Šilutės miesto ir rajono šeimoms, garantuojanti vaikų ugdymo(si) įvairovę, teikianti kokybiškas paslaugas, atitinkančias vaikų poreikius bei šeimos lūkesčius, siekianti kilnių tikslų ir edukacinių pokyčių.

 

MISIJA

  • Teikti kokybiškas ugdymo(si) paslaugas ikimokyklinio ir priešmokyklinio  amžiaus vaikams,  jų šeimoms, vadovaujantis LR švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintomis programomis bei įstaigos ikimokyklinio ugdymo programa „Raudonkepuraitės kraitelė".
  • Siekti ugdymo turinio ir proceso dermės, atsinaujinimo ir modernizavimo.
  • Užtikrinti saugią ir sveiką ugdymo(si) bei darbo aplinką.
  • Formuoti administracijos + pedagogų + aptarnaujančio personalo + ugdytinių + tėvų lygiavertę partnerystę ir atsakomybę už vaikų ugdymą.
  • Atlikti įstaigos veiklos bei kaitos procesų vertinimą ir tobulinimą.

 

FILOSOFIJA

Šeimoje dedami esminiai gyvenimiški ir asmenybės ugdymo pamatai. Vaikai sužino pagrindines socialines taisykles. Šeimos įtakoje formuojasi jų nuostatos ir santykis su aplinka. Ikimokyklinė įstaiga padeda šeimai ugdyti vaikus visapusiškai: intelektualiai, socialiai, emocionaliai ir fiziškai. Ugdymas vyksta per įvairias programas. Pagal tematikas auklėtojos padeda ugdytiniams išmokti, daryti sprendimus, lavina jų mąstymą, brandina pasitikėjimą savimi ir skatina vaikų džiaugsmą ir sėkmę ugdymo(si) procese. Į bendrą veiklą stengiamasi įtraukti ir tėvus (atsižvelgiant į jų poreikius, lūkesčius), nes jie moka prisidėti prie savo vaikų ugdymo(si), padeda auklėtojoms žvelgti į vaiko individualumą.

Informacija atnaujinta 2017-12-14