Savivalda

Įstaigoje išskirtinis vaidmuo tenka savivaldai.

 

ĮSTAIGOS TARYBA

Įstaigos taryba telkia bendruomenę kilniam tikslui ir uždavinių įgyvendinimui, siūlo ir priima sprendimus, siekia visų bendruomenės narių gerovės. Renkama ir/ar atnaujinama kiekvienų mokslo metų pradžioje nemažiau kaip vieneriems metams.

Šiuo metu įstaigos tarybą sudaro:

Tėvų atstovai:

Aurelija Kazlauskienė (įstaigos tarybos pirmininkė), Jolita Raštutienė, Milena Vadoklienė.

Pedagogų atstovai:

 Sigita Balčytienė, Asta Sapetkienė, Dovilė Šaulytė.

Aptarnaujančio personalo atstovai:

Jolita Jankauskaitė, Indrė Valterienė, Greta Radavičienė (sekretorė).

DARBO TARYBA

Darbo taryba - darbuotojų atstovaujamasis organas, ginantis darbuotojų profesines, darbo, ekonomines ir socialines teises bei atstovaujantis jų interesams. Darbo taryba sudaroma trijų metų kadencijai. Nuo 2023-12-01 naujai perrinktą tarybą sudaro:

Vaida Šideikienė (pirmininkė), Sigita Balčytienė (sekretorė), Juratė Miliuvienė (tarybos narė).

VAIKŲ SAVIVALDOS KLUBAS „TVARKIUKAS"

Klubą sudaro priešmokyklinio ugdymo grupių vaikai, pedagogai, tėvai.

Klubo veikla vadovaujasi JT vaikų teisių konvencija, taisyklėmis ir  susitarimais; nagrinėja vaiko laisvės, teisių, pareigų bei atsakomybės  svarbą socialinėje aplinkoje: organizuoja pažinimo, tvarkos pamokėles, talkas, akcijas bendruomenėje.

Klubo nariai sėkmingai dalyvauja respublikinėse organizuojamose akcijose, konkursuose, iniciatyvose - „Sąmoningumo mėnuo BE PATYČIŲ", "Tolerancijos diena", ,,Mes rūšiuojam".

Šilutės Lopšelis-darželis Raudonkepuraitė Šilutės Lopšelis-darželis Raudonkepuraitė Šilutės Lopšelis-darželis Raudonkepuraitė Šilutės Lopšelis-darželis Raudonkepuraitė
Šilutės Lopšelis-darželis Raudonkepuraitė Šilutės Lopšelis-darželis Raudonkepuraitė Šilutės Lopšelis-darželis Raudonkepuraitė Šilutės Lopšelis-darželis Raudonkepuraitė
Šilutės Lopšelis-darželis Raudonkepuraitė Šilutės Lopšelis-darželis Raudonkepuraitė Šilutės Lopšelis-darželis Raudonkepuraitė Šilutės Lopšelis-darželis Raudonkepuraitė
       
       

 

Informacija atnaujinta 2023-12-18