Savivalda

Įstaigoje išskirtinis vaidmuo tenka savivaldai.

 

ĮSTAIGOS TARYBA

Įstaigos taryba telkia bendruomenę kilniam tikslui ir uždavinių įgyvendinimui, siūlo ir priima sprendimus, siekia visų bendruomenės narių gerovės. Renkama ir/ar atnaujinama kiekvienų mokslo metų pradžioje nemažiau kaip vieneriems metams.

Šiuo metu įstaigos tarybą sudaro:

Tėvų atstovai:

Aurelija Kazlauskienė (įstaigos tarybos pirmininkė), Jolita Raštutienė, Milena Vadoklienė.

Pedagogų atstovai:

 Sigita Balčytienė, Asta Sapetkienė, Dovilė Šaulytė (sekretorė).

Aptarnaujančio personalo atstovai:

Jolita Jankauskaitė, Indrė Valterienė, Greta Radavičienė.

DARBO TARYBA

Darbo taryba - darbuotojų atstovaujamasis organas, ginantis darbuotojų profesines, darbo, ekonomines ir socialines teises bei atstovaujantis jų interesams. Darbo taryba sudaroma trijų metų kadencijai.

Šiuo metu įstaigos tarybą sudaro:

Irena Gvildienė (pirmininkė), Laura Zdanauskaitė-Lazaraitienė (sekretorė), Valteris Matulis (tarybos narys).

VAIKŲ SAVIVALDOS KLUBAS „TVARKIUKAS"

(išsamiau - UGDYMAS/VAIKŲ SAVIVALDOS KLUBAS „TVARKIUKAS")


Klubą sudaro priešmokyklinio ugdymo grupių vaikai, pedagogai, tėvai.

Klubo veikla vadovaujasi JT vaikų teisių konvencija, taisyklėmis ir  susitarimais; nagrinėja vaiko laisvės, teisių, pareigų bei atsakomybės  svarbą socialinėje aplinkoje: organizuoja pažinimo, tvarkos pamokėles, talkas, akcijas bendruomenėje.

Klubo nariai sėkmingai dalyvauja respublikinėse organizuojamose akcijose, konkursuose, iniciatyvose - „Sąmoningumo mėnuo BE PATYČIŲ", "Tolerancijos diena", ,,Mes rūšiuojam".

Šilutės Lopšelis-darželis Raudonkepuraitė Šilutės Lopšelis-darželis Raudonkepuraitė Šilutės Lopšelis-darželis Raudonkepuraitė Šilutės Lopšelis-darželis Raudonkepuraitė
Šilutės Lopšelis-darželis Raudonkepuraitė Šilutės Lopšelis-darželis Raudonkepuraitė Šilutės Lopšelis-darželis Raudonkepuraitė Šilutės Lopšelis-darželis Raudonkepuraitė
Šilutės Lopšelis-darželis Raudonkepuraitė Šilutės Lopšelis-darželis Raudonkepuraitė Šilutės Lopšelis-darželis Raudonkepuraitė Šilutės Lopšelis-darželis Raudonkepuraitė
       
       

 

Informacija atnaujinta 2023-09-27