Atmintinė tėveliams

ATMINTINĖ UGDYTINIŲ TĖVAMS

Džiaugiamės, kad ir vėl susitinkame lopšelyje-darželyje ,,Raudonkepuraitė“. Tikimės išmintingo susikalbėjimo bei atsakingo bendravimo ir bendradarbiavimo. Manome, kad ypatingai svarbu visiems žinoti bendrus susitarimus ir jų vieningai laikytis. Norime priminti svarbiausius, sutarčių tarp įstaigos  ir ugdytinių tėvų (globėjų), įsipareigojimus, ugdymo programų ir vidaus tvarkos dalykus:

Mokslo metų pradžioje pasirašomos ikimokyklinio ugdymo Sutartys: su  trumpo (4 valandų) buvimo, priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo, bei su naujai į įstaigą priimtų vaikų tėvais ar globėjais.

Naujam vaikui atvykus į darželį būtina pristatyti vaiko gimimo liudijimo kopiją, sveikatos pasą ar pažymą, nurodyti gyvenamos vietos adresą.

Įstaigoje veikia Vaiko gerovės komisija, nagrinėjanti vaikų, turinčių kalbos ir komunikacinių, ugdymosi bei elgesio sutrikimų, problemų. Specialiojo ugdymo komisija informuoja tėvus apie galimybes kreiptis į Šilutės pagalbos (pedagoginę-psichologinę) tarnybą (dėl pagalbos vaikui suteikimo).

Logopedo paslauga teikiama tik priešmokyklinio amžiaus vaikams, kurie turi kalbos ir komunikacijos sutrikimų bei yra įtraukti į Šilutės pagalbos (pedagoginės-psichologinės) tarnybos patvirtintą sąrašą,  mokslo metų pradžioje,  t. y. rugsėjo mėnesį.

Jeigu tėvai (globėjai) dėl svarbių priežasčių negali atvesti ar pasiimti vaiko,  jie turi raštu informuoti dirbantį grupės personalą, kas ir kada atves jų vaikutį į darželį ar ateis jo pasiimti.

Tėvai turi būti atsakingi ir drausti vaikams atsinešti iš namų vaistus, vitaminus, maisto papildus, riedučius, riedlentes, kitus žaislus ar priemones, kurios gali pakenkti ne tik jų, bet ir kitų vaikų saugumui, sveikatai, gyvybei.

Iki kiekvieno mėnesio 25 d. visi privalo sumokėti už maitinimą pagal pateiktą sąskaitą–kvitą. Apmokėjus, mokėjimo kvito arba banko pavedimo kopijos neišmeskite, prireikus turėsite paodyti ar pristatyti grupės auklėtojai.

Apie svarbius  įstaigos įvykius, tarybos nutarimus, susirinkimus, renginius ir pan. tėvai informuojami interneto svetainėje. Taip pat informacija talpinama grupių ir įstaigos informaciniuose stenduose.

Vaikai kasdien turi vilkėti tvarkingus ir patogius drabužius, avėti patogią avalynę. Kūno kultūros ir choreografijos užsiėmimams reikia turėti tam skirtą aprangą – batelius šviesiais guminiais padais, šokio batelius. Apranga turi būti plaunama,  švari sudėta spintelėse (medžiaginiuose maišeliuose).

Tėvai atveda ir išsiveda vaikučius tik per specialiai grupėms skirtus įėjimus–išėjimus, nevaikšto įstaigos koridoriais. Direktoriaus įsakymu dienos metu nuo 10.00 val. iki 15.30 val., dėl vaikų saugumo užtikrinimo, grupių įėjimo ir išėjimo durys yra rakinamos. Nerakinama tik paradinių durų įėjimas–išėjimas.

Tėvai, pageidaujantys konsultacijos, gali kreiptis į grupės auklėtoją, administraciją, muzikos mokytoją, logopedą, bendrosios praktikos slaugytoją. Konfliktinius klausimus tėvai ir auklėtojai sprendžia korektiškai. Kilusius pedagogų ir tėvų nesutarimus rekomenduojama išdiskutuoti iš anksto sutartu laiku ir ne vaikų akivaizdoje. Jei abi pusės neranda korektiško sutarimo – klausimas nagrinėjamas įstaigos tarybos posėdyje.

Grupių tėvų susirinkimai vyksta 2 kartus per metus: rudenį ir pavasarį.

Visuotinis tėvų susirinkimas organizuojamas kartą metuose, rugsėjo mėnesį – jo metu kasmet išrenkama  lopšelio-darželio „Raudonkepuraitė“ taryba. Tarybą sudaro 7 nariai: 2 tėvų atstovus deleguoja visuotinis tėvų susirinkimas, 3 pedagogus – pedagogų taryba, 2 aptarnaujančio personalo atstovus – visuotinis darbuotojų susirinkimas. Įstaigos tarybos posėdžiai  vyksta pagal įstaigos veiklos  planą.

Grupės tėvų (globėjų) savivaldos institucija – tėvų komitetas:

* grupės tėvų komitetas renkamas atviru balsavimu kiekvienų mokslo metų pradžioje;

* grupės tėvų komitetui vadovauja pirmininkas, kurį atviru balsavimu iš komiteto narių išrenka grupės tėvų susirinkimas;

* grupės tėvų komiteto susirinkimai vyksta ne rečiau kaip du kartus per metus;

* grupės tėvų komitetas, kartu su grupės pedagogais, aptaria vaikų ugdymo organizavimo, lankomumo, elgesio, pasiekimų ir pažangos, saugumo, maitinimo, informacijos gavimo apie vaikus klausimus, padeda organizuoti  grupės renginius, išvykas, kurti edukacinę aplinką, deleguoti atstovus į lopšelio-darželio pedagogų atestacijos komisiją, teikia siūlymus lopšelio-darželio tarybai, direktoriui, visuotiniam tėvų susirinkimui;

* vaikų ugdymo organizavimo, elgesio, saugumo užtikrinimo ir kitais vaikų tėvams (globėjams) aktualiais klausimais lopšelio-darželio direktorius gali organizuoti grupių vaikų tėvų komitetų pirmininkų pasitarimus.

Jei esi  atviras bendruomenei,  teik pasiūlymus. Bendri susitarimai ir sprendimai padės pagerinti vaikų padėtį ne tik įstaigoje, bet ir respublikoje: Lietuvos tėvų forumas (LTF) www.ikimokyklinis.lt, www.raudonkepuraite.lt, „Tėvų pasiūlymų sąsiuviniai“ grupėse, „Vaiko dienoraštis“, laikraštis „Raudonkepuraitė“.