Korupcijos prevencija

 

ŠILUTĖS LOPŠELIO-DARŽELIO "RAUDONKEPURAITĖ" KORUPCIJOS PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS:

 /docs/korupcijos-prevencijos-tvarkos-aprasas.pdf

ŠILUTĖS LOPŠELIO-DARŽELIO "RAUDONKEPURAITĖ" KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA 2023-2025 M.: 

/docs/2023-2025 METŲ-KORUPCIJOS-PREVENCIJOSPROGRAMĄ.pdf

ŠILUTĖS LOPŠELIO-DARŽELIO "RAUDONKEPURAITĖ" KORUPCIJOS PREVENCIJOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS 2023-2024 M.:  /docs/KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS PLANAS.pdf

Korupcijos prevencijos programos priemonių plano įgyvendinimo ataskaitos: 

 

ATSAKINGAS ASMUO UŽ KORUPCIJOS PREVENCIJĄ IR JOS VYKDYMO PRIEŽIŪRĄ:

Vita Lacko, raštvedė.

KONTAKTAI:

Tel. +370 658 14813
El.p. rastine@raudonkepuraite.lt

_________________

KORUPCIJOS PREVENCIJOS ĮSTATYMAS https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.168154/RuJDeVaElf

LIETUVOS RESPUBLIKOS NACIONALINĖ KOVOS SU KORUPCIJA  PROGRAMA  /docs/LR nacionalinė 2015-2025 m. korupcijos prvencijos programa.pdf

PRANEŠIMO APIE KORUPCINIO POBŪDŽIO TEISĖS PAŽEIDIMĄ FORMA /docs/Pranešimo-forma.doc

SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBOS ATMINTINĖ /docs/Atmintinė apie pranesima apie korupcija.pdf

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS KORUPCIJOS RIZIKOS VALDYMO APLINKOS ANALIZĖ 2019-2025 -  /docs/Aplinkos-analizė-1.docx

________________

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS “DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS STRUKTŪRINIŲ PADALINIŲ VADOVŲ, JŲ PAVADUOTOJŲ, VYRIAUSIŲJŲ IR VYRESNIŲJŲ SPECIALISTŲ, DĖL KURIŲ REIKIA KREIPTIS Į SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBĄ DĖL INFORMACIJOS APIE ASMENĮ, SIEKIANTĮ EITI VADOVO, PAVADUOTOJO, VYRIAUSIOJO IR VYRESNIOJO SPECIALISTO PAREIGAS, SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOJE, SĄRAŠO PATVIRTINIMO” - /docs/1d02c8fe-72eb-4000-a2f4-f7b056f778e1 (1).doc

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS POTVARKIS “DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ĮSTAIGŲ VADOVŲ IR JŲ PAVADUOTOJŲ, SAVIVALDYBIŲ ĮMONIŲ, KURIOSE SAVIVALDYBEI PRIKLAUSANČIOS AKCIJOS SUTEIKIA DAUGIAU KAIP 50 PROCENTŲ BALSŲ VISUOTINIAME AKCININKŲ SUSIRINKIME, VADOVŲ IR JŲ PAVADUOTOJŲ, DĖL KURIŲ REIKIA KREIPTIS Į SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBĄ DĖL INFORMACIJOS APIE ASMENĮ, SIEKIANTĮ EITI VADOVO PAREIGAS SAVIVALDYBĖS ĮSTAIGOJE, ĮMONĖJE, SĄRAŠO PATVIRTINIMO” - /docs/64cc240d-2250-47b6-ae2b-6d58e551a37f (1).doc

DĖL ANTIKORUPCINIO SĄMONINGUMO DIDINIMO VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTUOSE - /docs/Dėl antikorupcinio sąmoningumo didinimo viešojo sektoriaus subjektuose (1).pdf

 

__________________

 

Informacija atnaujinta 2024-01-29