Paslaugos

 

Atsižvelgdami į vaikų individualius gebėjimus, jų pasiekimus ir poreikius bei šeimos lūkesčius,  susitarimą su  bendruomene, teikiame  įvairias paslaugas mūsų ugdytiniams ir jų šeimoms.

Teikiamos  paslaugos:

  • Edukacines,  vaikų teisių apsaugos, vaikų sveikatinimo, vaiko globos ir priežiūros, kokybiško maitinimo, specialiųjų  poreikių ugdymo, socialinės atskirties integracijos, meninio ugdymo, vaikų judėjimo poreikio tenkinimo,  tėvų švietimo ir konsultavimo ir kt.

Papildomos paslaugos:

  • „Muzikos ir judesio ritmu” – ritminių šokių studija;
  • „Mokomės kartu” – darbuotojų ir tėvų kvalifikacijos tobulinimas;
  • „Aplinka ir mes” – edukacinių erdvių turtinimas ir atnaujinimas;
  •   Logopedo paslaugos – teikiamos priešmokyklinio ugdymo, turintiems kalbos ir kalbėjimo sutrikimų ir vertintiems Pedagoginės psichologinės tarnybos (PPT) vaikams;
  • Psichologo paslaugos - įstaigą lankantiems vaikams ir jų šeimoms bei vertintiems Pedagoginės psichologinės tarnybos (PPT) vaikams;
  • „Mažasis krepšinis” – krepšinio vaikams pagrindai;
  • ,,Anglų kalbos pradmenys", anglų pamokėlės 5 -7 m. vaikams.
  • „Gerumo akcija“ – įstaigos nelankantiems vaikams ir jų tėveliams.

Įgyvendinamos papildomos programos:

Saugios ir sveikos gyvensenos ugdymas (LR ikimokyklinių įstaigų pedagogų asociacijos „Sveikatos želmenėliai” nariai, nuo 2007 m.);

● „Zipio draugai”, tarptautinė vaikų socializacijos programa (nuo 2007 m.);

„Tvarkiukas”, vaikų savivaldos klubo programa.