Pranešėjų apsauga

PRANEŠĖJŲ APSAUGA. VIDINIS KANALAS

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas (toliau – Įstatymas) įtvirtina asmenų, pateikusių informaciją apie pažeidimus įstaigoje, su kuria juos sieja ar siejo darbo santykiai, apsaugos mechanizmą. Įstatymas taip pat nustato apie pažeidimus įstaigoje pranešusių asmenų teises ir pareigas, jų teisinės apsaugos pagrindus ir formas, taip pat šių asmenų apsaugos ir pagalbos jiems priemones, siekiant sudaryti tinkamas galimybes pranešti apie teisės pažeidimus, keliančius grėsmę viešajam interesui bei užtikrinti tokių pažeidimų prevenciją ir atskleidimą.

Šilutės lopšelio-darželio „Raudonkepuraitė“ (toliau – Įstaiga) vidiniu pranešimų apie pažeidimus teikimo kanalu, apie pažeidimą gali pranešti bet kuris asmuo, kurį su Įstaiga sieja ar siejo darbo santykiai.

Vidiniame informacijos apie pažeidimus teikimo kanale užtikrinamas informaciją apie pažeidimus pateikusių asmenų ir su pažeidimu susijusių asmenų konfidencialumas. Reikalavimas užtikrinti konfidencialumą netaikomas, tik tais atvejais, kai:

1) tuo raštu prašo asmuo, pateikiantis informaciją apie pažeidimą;

2) asmuo pateikia žinomai melagingą informaciją. Žinomai melagingą informaciją pateikęs asmuo atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

Pažeidimas – Įstaigoje galbūt rengiama, daroma ar padaryta nusikalstama veika, administracinis nusižengimas, tarnybinis nusižengimas ar darbo pareigų pažeidimas, taip pat šiurkštus privalomų profesinės etikos normų pažeidimas, mėginimas nuslėpti minėtą pažeidimą ar kitas grėsmę viešajam interesui keliantis arba jį pažeidžiantis teisės pažeidimas, apie kuriuos, informaciją apie pažeidimą pateikiantis asmuo, sužino iš savo turimų ar turėtų tarnybos, darbo ar sutartinių santykių su įstaiga arba įdarbinimo ar kitų iki sutartinių santykių metu.

Pranešimai teikiami  siekiant apsaugoti viešąjį interesą. Informacija pateikta siekiant apginti išskirtinai asmeninius interesus nebus laikoma pranešimu.

Pagal Pranešėjų apsaugos įstatymą informacija apie pažeidimus teikiama dėl:

 • Pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;
 • pavojaus aplinkai;
 • kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;
 • neteisėtos veiklos finansavimo;
 • neteisėto ir neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;
 • neteisėtu būdu įgyto turto;
 • padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, kliudymo nustatyti padarinių mąstą;
 • kitų pažeidimų.

Įstaigos direktoriaus įsakymu yra sudaryta pranešėjų apsaugos komana administruoti Įstaigos vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą (nagrinėti juo gautą informaciją apie pažeidimus, užtikrinti asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimus konfidencialumą).

Informaciją apie korupciją ir pastebėtus pažeidimus galima pateikti šiais būdais:

1) Įstaigoje per vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą – elektroninio pašto adresu: pranesk.raudonkepuraite@gmail.com

Rekomenduojame pranešimą teikti užpildant formą arba laisvos formos pranešimu, nurodant kas, kada, kokiu būdu ir kokį pažeidimą rengiasi daryti, daro ar padarė ir pan.; sužinojo apie pažeidimą, datą ir aplinkybes; savo vardą pavardę, gimimo datą ar asmens kodą, darbovietę, kontaktinius duomenis: elektroninio pašto adresą ir kitus duomenis ryšiui palaikyti, nurodant, kad ši informacija teikiama vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymu.

2) Tiesiogiai pranešėjų apsaugos komandai:

Dovilei Šaulytei, ikimokyklinio ugdymo mokytojai, (dovilesaulyte@gmail.com);

Egidijai Žukienei, socialinei pedagogei, (egidija.7@gmail.com);

Brigitai Norkuvienei, ikimokyklinio ugdymo mokytojai, (norkuvieneb@gmail.com).

arba atvykus nurodytu adresu (Atgimimo al. 1, Šilutė) kreipiantis į šiuos asmenis tiesiogiai.

3) Apie korupciją taip pat galima pranešti Prokuratūrai tiesiogiai.

 

Informacijos apie pažeidimus teikimo tvarka numatyta informacijos apie pažeidimus teikimo /docs/PRANEŠĖJŲ APSAUGOS TVARKOS APRAŠAS.pdf, patvirtintame Šilutės lopšelio-darželio "Raudonkepuraitė" direktoriaus 2024-03-19 įsakymu Nr. V1-52.

Siekiant veiksmingai įgyvendinti "Pranešėjų apsaugos įstatymą" (/docs/AR_2022-02-15.pdf) nuostatas, yra patvirtinti šie Lietuvos Respublikos vyriausybės tvarkos aprašai:

 • Atlyginimo pranešėjams už vertingą informaciją tvarkos aprašas;
 • Kompensavimo pranešėjams už patiriamą neigiamą poveikį ar galimus padarinius dėl pateikto pranešimo tvarkos aprašas;
 • Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašas.

 

Informacija atnaujinta 2024-06-18