Ugdymas

Ugdymo (si) TIKSLAS

Atsižvelgiant į pažangiausius mokslo ir visuomenės raidos tendencijas, kurti sąlygas, padedančias vaikui tenkinti prigimtinės kultūros, taip pat etninius, socialinius, pažintinius poreikius.

 

UŽDAVINIAI

* Sudaryti patrauklias ugdymo (si) sąlygas, paremtas tautos, regiono ir įstaigos tradicijomis bei užtikrinančias vaikų socialinių, kultūrinių, etninių bei pažintinių poreikių tenkinimą.

* Skatinti ir inicijuoti pilietinių vertybinių nuostatų bei kūrybinių galių plėtotę.

* Stiprinti šeimos ir lopšelio–darželio lygiavertę partnerystės sąveiką, užtikrinant tėvų švietimą ir siekiant aktyvaus bendradarbiavimo.

* Ugdyti vaikų saugios ir sveikos gyvensenos įgūdžius bei įpročius, užtikrinant fizinių, psichinių, emocinių galių plėtrą.

* Skatinti naujų technologijų panaudojimą ugdymo proceso organizavime bei aplinkos modernizavime.

* Ugdyti ir puoselėti bendravimo, bendradarbiavimo, pasitikėjimo, pagarbos asmenybei įgūdžius, skatinant dalyvauti priimant sprendimus ir prisiimant atsakomybę.

 

UGDYMO TURINIO KRYPTIS

Šiandieninė ikimokyklinė įstaiga atvira vaiko svajonių pasauliui, pilna raiškos ir saviraiškos galimybių, kur formuojasi pilietinės ir bendražmogiškosios vertybės. Vaiko veikla – patrauklus ir įdomus dalykas, kurioje jis kasdien pasineria jausdamas malonumą, džiaugdamasis ir viską vertindamas be galo rimtai. Aktyviai veikdamas, bandydamas, eksperimentuodamas, bendraudamas ir bendradarbiaudamas jis patiria pažinimo džiaugsmą. Kiekvienas vaikas unikalus, o šalia esantis pedagogas siekia, skatina, inicijuoja ir inspiruoja pažintinį mažojo žmogaus patirties kaupimą. Viso to rezultatas yra reikiamas socializacijos lygis, lemiantis jo integravimosi į socialinę aplinką, sėkmę. Atsižvelgdami į įstaigos savitumą, turimas sąlygas ir tradicijas, siekdami įgyvendinti tikslą ir uždavinius, pasirinkome SOCIALINĘ-KULTŪRINĘ  ugdymo kryptį, apimančią šias sritis:

* saugios ir sveikos gyvensenos;

* pilietinio ugdymo;

* etnokultūrinio ugdymo;

* saviraiškos ir savivaldos.

 

UGDYMO TURINIO MODELIS

Ugdymo turinio tikslo ir uždavinių realizavimui, laikantis veiklos principų, vaikų vertybinių nuostatų formavimui bei vaikų gebėjimų, kompetencijų ir patirties kaupimui pasirinkome ugdymo turinio modelį, orientuotą į temas. Temos suskirstytos pagal metų laikus ir apima mūsų įstaigos tradicijas, tautos, regiono ypatumus, bei atitinka valstybės, vietos bendruomenės ir įstaigos prioritetus.


Kiekviena tema numato:

* vertybines nuostatas – kokių tikslų sieksime?

* metodus ir būdus – kaip sieksime?

* kokias vaikų žinias, gebėjimus ir patirtį norime sukaupti?

Vaikų veiksenos sugrupuotos ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų veiklai. Temos veikla numatyta dviejų savaičių laikotarpiui, tačiau iš vienos temos gali kilti potemė, kurią planuojame sekančią savaitę. Kiekvienas pedagogas turi teisę pasirinkti ugdymo metodus, būdus ir priemones, modeliuoti ugdymo turinį, atsižvelgdamas į esamą situaciją grupėje, į vaikų gebėjimų lygį ar kitas aplinkybes. Konkrečios vaikų veiklos metodai, būdai ir priemonės  atskleidžiamos savaitiniuose planuose. 

Informacija atnaujinta 2022-11-08